RYTTEROFFICERSFORENINGEN
Maleri-GHR-400år

Rytterofficersforeningen har til formål at samle medlemmerne til møder, foredrag, besøg ved militære og civile etablissementer samt kammeratlige sammenkomster for derved at bevare kontakten mellem medlemmerne indbyrdes og med Gardehusarregimentet og Jydske Dragonregiment.

Andespil næste gang NOV 2023

Rytterofficersforeningen Rytterofficersforeningen
Rytterofficersforeningen Ryst posen Rytterofficersforeningen
Canoeing again Rytterofficersforeningen Rytterofficersforeningen
×

RYTTEROFFICERSFORENINGEN

Me

Om foreningen

Rytterofficersforeningen har til formål at samle medlemmerne til møder, foredrag, besøg ved militære og civile etablissementer samt kammeratlige sammenkomster for derved at bevare kontakten mellem medlemmerne indbyrdes og med Gardehusarregimentet og Jydske Dragonregiment.

mail:

tel: 5353 35531Foreningens love

Rytterofficersforeningens love er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 30. august 1937. Lovene er siden ændret den 19. februar 1946, den 11. oktober 1976, den 13. maj 1985, den 24. april 1995 samt den 14. april 2011.

§ 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

1. Foreningens navn er RYTTEROFFICERSFORENINGEN, forkortet ROF.  Foreningens valgsprog er: “Semper Eques”, een gang rytter, altid rytter.

2. Hjemstedet er København.  Lokalkredse kan oprettes efter retningslinier udfærdiget af bestyrelsen.

3. Foreningen har til formål:

– at samle medlemmerne til møder, foredrag, besøg ved militære og civile etablissementer samt kammeratlige sammenkomster for derved at bevare kontakten mellem medlemmerne indbyrdes og med Gardehusarregimentet og Jydske Dragonregiment, – at medvirke til, at medlemmernes militære kundskaber vedligeholdes i det omfang, det er muligt og – at værne om Gardehusarregimentets og Jydske Dragonregiments traditioner.

§ 2. MEDLEMSKAB

1. Som medlemmer kan optages officerer og ligestillede, der er tjenstgørende eller har forrettet tjeneste ved Gardehusarregimentet eller Jydske Dragonregiment.

2. Andre officerer kan optages som ekstraordinære medlemmer efter en enstemmig bestyrelses opfordring.

3. Æresmedlemmer kan udnævnes eller optages ved enstemmig bestyrelsesbeslutning.

4. Medlemskabet ophører ved udmeldelse, som skal ske skriftligt til0 bestyrelsen. Ved udmeldelse skal eventuel kontingentrestance eller anden gæld til foreningen betales.

5. En enig bestyrelse kan ekskludere et medlem, når særlige forhold taler herfor.

§ 3. KONTINGENT

1. Medlemskontingentet fastsættes hvert år af generalforsamlingen og er gældende for det følgende kontingentår, der løber fra 1. januar til 31. december. 2. Undladelse af betaling af kontingent kan medføre slettelse som medlem. 3. Æresmedlemmer er kontingentfri.

§ 4. GENERALFORSAMLING

1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og  skal indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, det reviderede regnskab  for det forløbne regnskabsår og bestyrelsens forslag til medlemskontingentets størrelse for det kommende kontingentår.

2. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling  i henhold til nedenstående dagsordens pkt. 5, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar. Indkomne forslag udsendes med indkaldelsen.

3. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal opstilles således:

4. Ved almindeligt flertal vælger generalforsamlingen en dirigent, der leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning. Han skal ved sin underskrift godkende mødereferatet, som udarbejdes af mødets sekretær.

5. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved almindeligt flertal – jfr. dog §7. og §8.

6. Afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre dirigenten eller mindst 5 stemmeberettigede forlanger skriftlig afstemning. Er der ved valg opstillet flere kandidater, end der er ledige poster til, skal afstemningen ske skriftligt. Til at kontrollere og optælle de afgivne stemmer vælges 3 stemmetællere.  Ved stemmelighed er et forslag forkastet, medmindre det drejer sig om valg i.h.t. ovennævnte dagsordens stk. 6, 7 og 8, hvor der i så fald foretages omvalg under samme møde. Ved omvalg har formanden 2 stemmer.

7. Et stemmeberettiget medlem kan ved skriftlig fuldmagt overdrage sin stemme til et navngivet stemmeberettiget medlem, der deltager  i generalforsamlingen, idet intet medlem dog kan medbringe og stemme med mere end 3 fuldmagter.

8. Generalforsamlingen kan beslutte, at urafstemning skal finde sted.  l sådanne tilfælde påhviler det bestyrelsen senest 3 uger efter generalforsamlingens beslutning at tilsende alle medlemmer et referat af forhandlingerne på generalforsamlingen vedrørende sagen samt det af generalforsamlingen formulerede spørgsmål, der skal stemmes om, sammen med stemmeseddel. Stemmesedlerne  skal returneres til revisorerne og skal være disse i hænde senest 3 uger efter datoen for udsendelsen. Urafstemning afgøres ved almindeligt flertal. Bestyrelsen udsender herefter skriftlig meddelelse om resultatet til alle medlemmer. Stemmesedlerne opbevares af bestyrelsen til førstkommende generalforsamling.

9. Stemmeberettigede er æresmedlemmer, medlemmer og ekstraordinære medlemmer, der ikke er i kontingentrestance ved generalforsamlingens begyndelse.

10. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 2 ugers varsel, når mindst 10 % af de stemmeberettigede medlemmer, eller 3 af bestyrelsens medlemmer begærer dette ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Forslag til dagsorden skal vedlægges begæringen. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter begæring.

§ 5. BESTYRELSEN

1. Foreningen ledes af en ulønnet bestyrelse på 7 medlemmer, der er valgt af generalforsamlingen for en 3-årig periode ad gangen. Der foretages valg af formand hvert 3. år og af 2 andre bestyrelsesmedlemmer hvert år.

2. Generalforsamlingen vælger hvert år 2 bestyrelsesuppleanter samt 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

3. Genvalg til samtlige poster kan finde sted.

4. For at kunne vælges til bestyrelsen, skal man være stemmeberettiget og normalt have været medlem af foreningen i 1 år.

5. Et medlem kan vælges til bestyrelsen uden at være til stede ved generalforsamlingen, såfremt han forud har erklæret sig villig til at modtage valg. Dette gælder også valg af revisorer og suppleanter.

6. Bestyrelsen konstituerer sig på det første møde efter generalforsamlingen med næstformand, sekretær og kasserer.

7. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan nedsætte udvalg efter behov. Både medlemmer og ekstern assistance kan indgå i udvalg, hvis formand dog altid skal være medlem af foreningen.

8. Der udfærdiges skriftlige referater fra bestyrelsens møder.

9. Bestyrelsen kan i rimeligt omfang kompensere for afholdte udgifter i forbindelse med arbejde for foreningen.

10. Ved afgang i utide fra bestyrelsen gælder for formanden, at suppleant indtræder i bestyrelsen indtil førstkommende ordinære generalforsamling, hvor nyvalg af formand vil finde sted for en 3-årig periode. For andre bestyrelsesmedlemmer gælder, at suppleant ligeledes indtræder indtil førstkommende ordinære generalforsamling, hvor nyvalg vil finde sted med en varighed svarende til det afgåede medlems resterende valgperiode.

§ 6. REGNSKAB

1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet føres af kassereren og revideres hvert år af de valgte revisorer inden udsendelse til medlemmerne.

2. Foreningens midler administreres af bestyrelsen. Pengebeholdningen skal normalt stå på bank- eller girokonto eller placeres i kreditforenings- eller statsobligationer.

§ 7. LOVÆNDRINGER

1. Forslag til ændring af foreningens love er vedtaget på en generalforsamling, når halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er mødt personligt eller ved fuldmagt iflg. § 4. stk.7, og forslaget har opnået 2/3 af de afgivne stemmer.

2. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes straks til en ny generalforsamling med mindst 2 ugers og højest 4 ugers varsel, hvor beslutning kan tages med 2/3 af de fremmødte/repræsenterede stemmer.

§ 8. OPLØSNING AF FORENINGEN

1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted, når en ordinær og en herpå følgende ekstraordinær generalforsamling har besluttet dette. Beslutning på den ordinære generalforsamling skal være vedtaget af mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer. På den ekstraordinære generalforsamling skal forslaget vedtages ved almindeligt flertal.

2. l tilfælde af foreningens opløsning fordeles foreningens inventar efter regimentstilhørsforhold. Pengemidler deles ligeligt mellem GHR’s casinofond og JDR’s casinofond. Estandarten afleveres til Tøjhusmuseet.

Kontakt os

Send til

INFO

mail:formand@rytterofficersforeningen.dk
tel: 53 53 35 31.

BLOG POSTS

  • Opdateres
    1.
  • Opdateres
    2.

POPULÆRE TAGS

Rejser Andespil GF Møder Norge

Powered by Men2weB